بیلانت خدمات استخدامی و کاریابی در حوزه مالی

 نگاهی اجمالی به جذب و حفظ سرمایه انسانی

نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین منبع در اختیار هر سازمان در نظر گرفته می شود . ارزشمندی  نیروی انسانی با توجه به مسایلی همچون راههای توسعه و ارتقای منابع انسانی به  افزایش رضایت شغلی ختم میشود

Continue reading