1
شروع قیمت از
10.000.000 تومان در ماه
خدمات کامل حسابداری پیشرفته و سیتماتیک روی بسترهای نرم‌افزاری کارفرما (ترکیبی از خدمات حضوری و غیر حضوری)
شرکت‌های تولیدی و صنعتی بزرگ

 • ثبت کامل رویدادهای مالی در سیستم مرکزی حسابداری مالی (تحریر دفاتر قانونی هم انجام میشود)
 • محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد در سیستم فرعی حقوق و دستمزد و پرسنلی
 • خزانه داری و حسابداری دریافت و پرداخت در سیستم فرعی خزانه داری
 • ارسال گزارشات فصلی و ارزش افزوده (تکالیف قانونی)
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی (تکالیف قانونی)
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی دوره‌ای (طی دوره _ میان دوره _ پایان دوره) (بر پایه استاندارهای کشوری یا استانداردهای بین‌المللی)
 • تهیه و تنظیم بودجه‌های نقدی و عملیاتی و انواع گزارشهای مدیریت و گزارشهای آماری و مقایسه‌ای، تجزیه تحلیل‌های داده‌ای، مالی سیستمی و پردازشی (روزانه تا سالانه)
 • حسابداری انبارها در سیستم فرعی انبار و موجودی کالا و محصول
 • حسابداری فروش در سیستم فرعی فروش
 • حسابداری بهای تمام شده خدمات و تولید (حسابداری صنعتی) در سیستم فرعی بهای تمام شده (سیستم حسابداری صنعتی)
 • حسابداری و کنترل دارایی های ثابت در سیستم فرعی حسابداری ،کنترل و نگهداری دارایی‌ها
 • خدمات دائمی پاسخگویی به سازمان امور مالیاتی ( عملکرد،حقوق،مالیاتهای تکلیفی و ارزش افزوده)
 • سایر خدمات مورد نیاز کارفرمایان محترم
2
شروع قیمت از
10.000.000 تومان در ماه
خدمات کامل حسابداری پیشرفته و سیتماتیک روی بسترهای نرم‌افزاری کارفرما (ترکیبی از خدمات حضوری و غیر حضوری)
شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری بزرگ و بین‌المللی

 • ثبت کامل رویدادهای مالی در سیستم مرکزی حسابداری مالی (تحریر دفاتر قانونی هم انجام میشود)
 • محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد در سیستم فرعی حقوق و دستمزد و پرسنلی
 • خزانه داری و حسابداری دریافت و پرداخت در سیستم فرعی خزانه داری
 • ارسال گزارشات فصلی و ارزش افزوده (تکالیف قانونی)
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی (تکالیف قانونی)
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی دوره‌ای (طی دوره _ میان دوره _ پایان دوره) (بر پایه استاندارهای کشوری یا استانداردهای بین‌المللی)
 • تهیه و تنظیم بودجه‌های نقدی و عملیاتی و انواع گزارشهای مدیریت و گزارشهای آماری و مقایسه‌ای، تجزیه تحلیل‌های داده‌ای، مالی سیستمی و پردازشی (روزانه تا سالانه)
 • حسابداری انبارها در سیستم فرعی انبار و موجودی کالا و محصول
 • حسابداری فروش در سیستم فرعی فروش
 • حسابداری بهای تمام شده خدمات و تولید (حسابداری صنعتی) در سیستم فرعی بهای تمام شده (سیستم حسابداری صنعتی)
 • حسابداری و کنترل دارایی های ثابت در سیستم فرعی حسابداری ،کنترل و نگهداری دارایی‌ها
 • خدمات دائمی پاسخگویی به سازمان امور مالیاتی ( عملکرد،حقوق،مالیاتهای تکلیفی و ارزش افزوده)
 • سایر خدمات مورد نیاز کارفرمایان محترم
3
شروع قیمت از
7.000.000 تومان در ماه
خدمات کامل حسابداری روی بسترهای نرم‌افزاری کارفرما
(ترکیبی از خدمات حضوری و غیر حضوری)

شرکت‌های تولیدی و صنعتی متوسط

 • ثبت کامل رویدادهای مالی در سیستم مرکزی حسابداری مالی (تحریر دفاتر قانونی هم انجام میشود)
 • محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد در سیستم فرعی حقوق و دستمزد و پرسنلی
 • خزانه داری و حسابداری دریافت و پرداخت در سیستم فرعی خزانه داری
 • ارسال گزارشات فصلی و ارزش افزوده (تکالیف قانونی)
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی (تکالیف قانونی)
 • تهیه و تنظیم صورتهای پایان دوره ای استاندارد کشوری
 • تهیه و تنظیم بودجه های عملیاتی و گزارشهای سیستمی
 • حسابداری انبارها در سیستم فرعی انبار و موجودی کالا و محصول
 • حسابداری فروش در سیستم فرعی فروش
 • محاسبه بهای تمام شده تولید سالانه در نرم افزار اکسل
 • خدمات دائمی پاسخگویی به سازمان امور مالیاتی ( عملکرد،حقوق،مالیاتهای تکلیفی و ارزش افزوده)
 • خدمات دائمی پاسخگویی به حسابرسان مستقل و بازرس قانونی
 • سایر خدمات مورد نیاز کارفرمایان محترم
4
شروع قیمت از
7.000.000 تومان در ماه
خدمات کامل حسابداری روی بسترهای نرم‌افزاری کارفرما
(ترکیبی از خدمات حضوری و غیر حضوری)

شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری متوسط

 • ثبت کامل رویدادهای مالی در سیستم مرکزی حسابداری مالی (تحریر دفاتر قانونی هم انجام میشود)
 • محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد در سیستم فرعی حقوق و دستمزد و پرسنلی
 • خزانه داری و حسابداری دریافت و پرداخت در سیستم فرعی خزانه داری
 • ارسال گزارشات فصلی و ارزش افزوده (تکالیف قانونی)
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی (تکالیف قانونی)
 • تهیه و تنظیم صورتهای پایان دوره ای استاندارد کشوری
 • تهیه و تنظیم بودجه های عملیاتی و گزارشهای سیستمی
 • حسابداری انبارها در سیستم فرعی انبار و موجودی کالا و محصول
 • حسابداری فروش در سیستم فرعی فروش
 • حسابداری صورت وضعیتهای پیمانکاری در سیستم فرعی اکسل
 • محاسبه بهای تمام شده سالانه‌ی خدمات و پیمانها در نرم‌افزار اکسل
 • خدمات دائمی پاسخگویی به سازمان امور مالیاتی ( عملکرد،حقوق،مالیاتهای تکلیفی و ارزش افزوده)
 • سایر خدمات مورد نیاز کارفرمایان محترم
5
شروع قیمت از
4.000.000 تومان در ماه روی بستر نرم‌افزاری بیلانت
خدمات حسابداری روی بسترهای نرم‌افزاری بیلانت
(ترکیبی از خدمات حضوری و غیر حضوری)

شرکت‌های تولیدی و صنعتی کوچک

 • ثبت کامل رویدادهای مالی در سیستم مرکزی حسابداری مالی (تحریر دفاتر قانونی هم انجام میشود)
 • ارسال گزارشات فصلی و ارزش افزوده (تکالیف قانونی)
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی (تکالیف قانونی)
 • تهیه و تنظیم صورتهای پایان دوره ای استاندارد کشوری
 • صدور فاکتورهای فروش در سیستم دستی
 • خدمات دائمی پاسخگویی به سازمان امور مالیاتی (عملکرد،حقوق،مالیاتهای تکلیفی و ارزش افزوده)
 • سایر خدمات مورد نیاز کارفرمایان محترم
6
شروع قیمت از
3.000.000 تومان در ماه روی بستر نرم‌افزاری کارفرما
خدمات حسابداری روی بسترهای نرم‌افزاری کارفرما
(ترکیبی از خدمات حضوری و غیر حضوری)

شرکت‌های تولیدی و صنعتی کوچک

 • ثبت کامل رویدادهای مالی در سیستم مرکزی حسابداری مالی (تحریر دفاتر قانونی هم انجام میشود)
 • ارسال گزارشات فصلی و ارزش افزوده (تکالیف قانونی)
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی (تکالیف قانونی)
 • تهیه و تنظیم صورتهای پایان دوره ای استاندارد کشوری
 • صدور فاکتورهای فروش در سیستم دستی
 • خدمات دائمی پاسخگویی به سازمان امور مالیاتی (عملکرد،حقوق،مالیاتهای تکلیفی و ارزش افزوده)
 • سایر خدمات مورد نیاز کارفرمایان محترم
7
شروع قیمت از
4.000.000 تومان در ماه روی بستر نرم‌افزاری بیلانت
خدمات حسابداری روی بسترهای نرم‌افزاری بیلانت
(ترکیبی از خدمات حضوری و غیر حضوری)

شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری کوچک

 • ثبت کامل رویدادهای مالی در سیستم مرکزی حسابداری مالی (تحریر دفاتر قانونی هم انجام میشود)
 • ارسال گزارشات فصلی و ارزش افزوده (تکالیف قانونی)
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی (تکالیف قانونی)
 • تهیه و تنظیم صورتهای پایان دوره ای استاندارد کشوری
 • صدور فاکتورهای فروش بر مبنای صورت وضعیتهای تایید شده در سیستم دستی
 • خدمات دائمی پاسخگویی به سازمان امور مالیاتی (عملکرد،حقوق،مالیاتهای تکلیفی و ارزش افزوده)
 • سایر خدمات مورد نیاز کارفرمایان محترم
8
شروع قیمت از
3.000.000 تومان در ماه روی بستر نرم‌افزاری کارفرما
خدمات حسابداری روی بسترهای نرم‌افزاری کارفرما
(ترکیبی از خدمات حضوری و غیر حضوری)

شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری کوچک

 • ثبت کامل رویدادهای مالی در سیستم مرکزی حسابداری مالی (تحریر دفاتر قانونی هم انجام میشود)
 • ارسال گزارشات فصلی و ارزش افزوده (تکالیف قانونی)
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی (تکالیف قانونی)
 • تهیه و تنظیم صورتهای پایان دوره ای استاندارد کشوری
 • صدور فاکتورهای فروش بر مبنای صورت وضعیتهای تایید شده در سیستم دستی
 • خدمات دائمی پاسخگویی به سازمان امور مالیاتی (عملکرد،حقوق،مالیاتهای تکلیفی و ارزش افزوده)
 • سایر خدمات مورد نیاز کارفرمایان محترم
9
شروع قیمت از
1.500.000 تومان در ماه روی بستر نرم‌افزاری بیلانت
خدمات حسابداری روی بسترهای نرم‌افزاری بیلانت
(خدمات غیر حضوری)

کلیه کسب و کارها

 • ثبت کامل رویدادهای مالی در سیستم مرکزی حسابداری مالی (تحریر دفاتر قانونی هم انجام میشود)
 • ارسال گزارشات فصلی و ارزش افزوده (تکالیف قانونی)
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی (تکالیف قانونی)
 • صدور فاکتورهای فروش در سیستم دستی
 • خدمات دائمی پاسخگویی به سازمان امور مالیاتی (عملکرد،حقوق،مالیاتهای تکلیفی و ارزش افزوده)
 • سایر خدمات مورد نیاز کارفرمایان محترم
10
شروع قیمت از
1.000.000 تومان در ماه روی بستر نرم‌افزاری کارفرما
خدمات حسابداری روی بسترهای نرم‌افزاری کارفرما
(خدمات غیر حضوری)

کلیه کسب و کارها

 • ثبت کامل رویدادهای مالی در سیستم مرکزی حسابداری مالی (تحریر دفاتر قانونی هم انجام میشود)
 • ارسال گزارشات فصلی و ارزش افزوده (تکالیف قانونی)
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی (تکالیف قانونی)
 • صدور فاکتورهای فروش در سیستم دستی
 • خدمات دائمی پاسخگویی به سازمان امور مالیاتی (عملکرد،حقوق،مالیاتهای تکلیفی و ارزش افزوده)
 • سایر خدمات مورد نیاز کارفرمایان محترم